Privacy

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van Laura Briké Photography, zoals deze beschikbaar is gesteld door Laura Briké Photography. In deze privacyverklaring geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laura Briké Photography is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Laura Briké Photography.

 

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Laura Briké Photography te mogen claimen of te veronderstellen.
Laura Briké Photography streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Laura Briké Photography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen
Mocht deze privacyverklaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van hiervan op deze pagina.

 

Privacy- en cookiebeleid
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Laura Briké Photography. U dient zich ervan bewust te zijn dat Laura Briké Photography niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Laura Briké Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door persoonsgegevens over te maken aan Laura Briké Photography, geef je je toestemming om deze te verwerken zoals omschreven in deze privacy-verklaring. Eén en ander is trouwens in herent aan de afname van diensten van Laura Briké Photography en steunt op een gerechtvaardigd belang in het kader van de verstrekking van diensten.

Laura Briké Photography neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens in verhouding tot de aard van de verwerkte persoonsgegevens.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten optimaal te kunnen voeren op maat van uw verwachtingen en interesses. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Laura Briké Photography of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Laura Briké Photography of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Laura Briké Photography of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

- Het afhandelen van jouw betaling

- Het bellen of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

- Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het afleveren van goederen en diensten bij u
– Het onderhouden van de klantrelaties door middel van marketingacties (direct mailings)
– Het verstrekken van informatie om zo diensten uit te voeren op maat van uw interesse en verwachtingen
– Het aanbieden van klantenondersteuning door het verwerken van uw vragen en uw verzoeken
– Het analyseren van uw internetgebruik op onze website om onze diensten erop te kunnen afstemmen
– Het bieden van algemene dienstverlening (facturatiedoeleinden)
– Het aanbieden van het gebruik van onze sociale functies (wanneer u social network-functies van derden gebruikt, zoals ‘Facebook like’ kunnen deze functies geïntegreerd zijn in de Laura Briké Photography website, om bijvoorbeeld inhoud van de website te delen met anderen of te participeren aan onze wedstrijden.)

 

Over welke gegevens gaat het?
Laura Briké Photography mag voor bovengenoemde doeleinden de meegedeelde persoonsgegevens opslaan en verwerken, waaronder:

- Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon- / faxnummer, website-URL, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, foto)

- Professionele gegevens (bedrijfsnaam, hoofdkantoor, bedrijfs- / btw-nummer, zakelijk telefoonnummer, professioneel e-mailadres, website-URL, functie, status, naam van de

   vertegenwoordiger)

- Financiële gegevens (bankrekeningnummer, bankinstelling)

- Alle andere gegevens die u vrijwillig meedeelt aan ons die noodzakelijk zijn voor de opdracht die u ons toevertrouwt

Gemaakte foto's

Uw foto is ook een persoonsgegeven. Laura Briké behoudt zich het recht voor om gemaakte foto’s te gebruiken voor haar portfolio, of publicatie op Facebook, Instagram, haar website of andere kanalen om zo het publiek te informeren over haar kennis en kunde. Indien u niet wenst dat uw foto’s gebruikt kunnen worden voor dergelijke doeleinden, dan kunt u dit melden via laurabrikephotography@gmail.com.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw afname van onze diensten, en zijn en worden beperkt tot wat noodzakelijk is om onze diensten te verstrekken. Er is op basis van de afgenomen diensten een gerechtvaardigd belang en noodzaak om bovenvermelde gegevens te verwerken.

 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De verwerkte persoonsgegevens worden wel opgeslagen op onze servers, die door ons worden beheerd en zich in de EU bevinden. U aanvaardt dat persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de EER, die mogelijk geen adequate gegevensbescherming hebben, doch enkel voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Eén en ander doet niets af aan het feit dat GDPR en Privacy wetgeving op deze derden van toepassing kan zijn. Laura Briké Photography kan immers niet instaan voor de locaties waar een derde (bv. klant of derde dienstverlener) de gegevens effectief opslaat, zelfs al worden hier verwerkersovereenkomsten voor afgesloten.

 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt in kader van eerder vernoemde verwerkingsdoeleinden zullen worden bewaard zolang u een contractuele relatie heeft met Laura Briké Photography en diensten afneemt in het kader hiervan die worden beheerd op onze opslagmedia / servers.
Daarna worden gegevens enkel passief bewaard, waar nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of omwille van lopende postcontractuele verbintenissen.

De bewaartermijn van gemaakte foto's is 1 jaar. De foto's die op social media gedeeld zijn, zullen langer worden bijgehouden.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft ten alle tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om een e-mail te verzenden naar laurabrikephotography@gmail.com.

 

Klacht
Uiteraard zullen wij steeds gevolg geven aan iedere melding die u ons toestuurt op laurabrikephotography@gmail.com.

Iedere betrokkene heeft bovendien het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, voor België: de Privacy-commissie, in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, dan wel waar hij zijn werkplek heeft of waar de inbreuk werd begaan als hij meent dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk maakt op de toepasselijke Europese regelgeving.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be
De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Direct marketing
De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback
Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: laurabrikephotography@gmail.com